Op deze pagina vind je informatie over hoe je schade als gevolg van een medisch incident kan afwikkelen. Misschien wil je (nog) geen schadevergoeding vragen, maar wil je wel een klacht indienen. Kijk dan eens op de pagina juridische hulp na een medisch incident.

Slachtoffers

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moet vaststaan dat er sprake is van medisch onzorgvuldig handelen waardoor je lichamelijk en/of geestelijk letsel oploopt. De schade die hier uit voortkomt wordt letselschade genoemd. Dit kan materiële schade zijn, die bestaat uit kosten die je werkelijk moet maken. Voorbeelden van dit soort kosten zijn medische uitgaven, kosten voor een aangepaste woning of auto, verlies van inkomsten of hulp in huis. Het kan ook immateriële schade zijn, zoals verdriet en/of pijn over wat er is gebeurd. Vergoeding hiervoor wordt smartengeld genoemd.

Nabestaanden

Een nabestaande van iemand die (mede) vanwege een medisch incident is overleden, kan een vergoeding krijgen voor materiële schade, zoals kosten voor de uitvaart. Bloedverwanten of aanverwanten van de overledene, en personen die met de overledene in gezinsverband samenwoonden, komen in aanmerking voor compensatie van verlies aan bijdrage in het levensonderhoud. Belangrijkste voorwaarde is dat de overledene in hun levensonderhoud voorzag.
Nabestaanden van slachtoffers van ‘dood door schuld’ in de zin van artikel 307 Wetboek van Strafrecht kunnen in aanmerking komen voor uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Aansprakelijk stellen

Om je schade vergoed te krijgen, dient de hulpverlener en/of de instelling waar hij werkt aansprakelijk te worden gesteld voor de gevolgen van zijn handelen. Aansprakelijk stellen gebeurt door het sturen van een brief waarin wordt gesteld dat je schade hebt geleden door het handelen van de hulpverlener(s). Meer informatie en voorbeeldbrieven vind je in de brochure ‘schadevergoeding bij een Medische fout’.
De hulpverlener of de instelling waar hij werkt heeft waarschijnlijk een verzekering tegen schade door medische incidenten. Als de verzekeraar de aansprakelijkheid erkent, moet je met de verzekeraar nog overeenstemming bereiken over de hoogte van de schadevergoeding. Indien je met de verzekeraar een akkoord bereikt over de schadevergoeding, dan is daarmee de zaak in beginsel afgesloten. Een procedure bij de rechter is dan in principe niet meer mogelijk.
Het is goed om te bedenken dat het vaak een moeilijk, lang en kostbaar traject is om de aansprakelijkheid voor een medisch incident rond te krijgen en de daardoor geleden schade vast te stellen. Ook omdat meestal niet meteen duidelijk is of sprake is van een complicatie of van een fout. Vaak is een onafhankelijk deskundigenonderzoek nodig om vast te stellen of er sprake is van een medisch incident. Daarna moet nog worden vastgesteld welke schade is toe te rekenen aan de medisch incident.

Belangenbehartiger inschakelen

Een belangenbehartiger kan je onder meer advies geven over de haalbaarheid van een schadeclaim, de schade berekenen, onderhandelen en beoordelen of het vergoedingsaanbod van de (aansprakelijkheidsverzekeraar van de) zorginstelling redelijk is.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van hulp bij het afwikkelen van de schade. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je daar een beroep op doen. Ook is het mogelijk dat je recht hebt op gratis rechtshulp omdat je lid bent van een vakbond. Je kunt je, als de overledene die had afgesloten, ook melden bij zijn/haar rechtsbijstandverzekering en vragen wat ze voor je kunnen betekenen.
Je kunt ook zelf een belangenbehartiger inschakelen. Doe je dit, kies dan voor een belangenbehartiger die gespecialiseerd is in letselschade vanwege een medisch incident en zoek deze zorgvuldig uit. Let er in ieder geval op dat je iemand kiest die is aangesloten bij het Register Letselschade en/of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en/of de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Op de website van De Letselschade Raad staat hier meer informatie over.

Als je er met de zorginstelling niet uitkomt

Indien je er niet uitkomt met de zorginstelling zijn er verschillende mogelijkheden waaronder de volgende. Je kan het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie. Deze commissie behandelt geschillen over schadeclaims tot en met 5.000 euro, of als het een zelfstandige kliniek betreft schadeclaims tot 25.000 euro. Om je geschil te kunnen voorleggen bij De Geschillencommissie is het nodig dat de betreffende zorginstelling bij de Geschillencommissie is geregistreerd.
Het is mogelijk om te proberen het conflict via bemiddeling of mediation oplossen. Je kan ook bij de verzekeraar van het ziekenhuis een klacht indienen en als dat nodig is vervolgens het Kifid inschakelen.
Je kan ook een civiele procedure starten bij de kantonrechter (voor schades tot 25.000 euro) en de rechtbank (voor schades vanaf 25.000 euro ). Als je je wendt tot de kantonrechter is ondersteuning van een advocaat verstandig. Ga je naar de rechtbank, dan is bijstand door een advocaat verplicht.

Kosten belangenbehartiger

Als je jouw rechtsbijstandverzekering inschakelt betaalt die, afhankelijk van de polisvoorwaarden, meestal de kosten. En misschien heb je als lid van een vakbond recht op gratis rechtshulp.
Als je zelf een belangenbehartiger inschakelt kost dat geld. Maar als de tegenpartij aansprakelijk is, dan moet hij de door jou gemaakte redelijke kosten voor rechtsbijstand vergoeden. Beschik je niet over voldoende financiële middelen? Dan kan de Raad voor Rechtsbijstand wellicht voorzien in het vergoeden van een deel van de kosten. Overleg vooraf met je belangenbehartiger wat je aan juridische kosten kunt verwachten.

Tenslotte

Meer informatie over het regelen van schadevergoeding bij een medisch incident vind je onder andere op de website van de Letselschade Raad.

 

10 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • De Geschillencommissie 

  Heb je een klacht en kom je er met jouw zorgaanbieder niet uit? Dan kan je mogelijk terecht bij De Geschillencommissie. Dit is dé organisatie in Nederland voor het behandelen van geschillen met zorgaanbieders.

 • De Letselschade Raad

  De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken en werkt daarbij samen met alle betrokken partijen. Aan mensen met letselschade biedt De Letselschade Raad relevante informatie en een vraagbaak.

 • De Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman beschermt burgers tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. Dat doet hij door klachten van burgers te behandelen en overheidsinstanties uitleg te geven over hoe ze moeten handelen.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Wanneer je als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kun je deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Patiëntenfederatie Nederland

  Patiëntenfederatie Nederland komt op voor de belangen van iedereen die zorg nodig heeft. Ze vertegenwoordigen ruim 160 patiëntenorganisaties. Bij hun Nationale Zorgnummer kan iedereen terecht met vragen over klachten over de zorg.

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.